Gebruiksvoorwaarden UiTPAS Asse

Bedank dat u gebruikmaakt van UiTPAS Asse 

UiTPAS Asse maakt deel uit van het overkoepelend initiatief ‘UiTPAS’. Dit is een participatie bevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Zoals elke lokale UiTPAS functioneert UiTPAS Asse als een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan het openbare vrijetijdsleven (cultuur, sport, evenementen, vrije tijd, …). Tevens wordt de pas gebruikt voor de toekenning van financiële kortingen voor mensen die recht hebben op een kansentarief.

Algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van Publiq vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Henegouwenkaai 41 – 43, 1080 Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, e-mail: info@publiq.be , www.uitpas.be).

Voor UiTPAS Asse gebeurt de uitbating door lokaal bestuur Asse. Lokaal bestuur Asse sluit overeenkomsten met lokale vrijetijdsorganisatoren, die UiTPAS Asse accepteren als spaar- en voordelenkaart. Voor alle vragen in verband met het gebruik van uw UiTPAS Asse kunt ons contacteren via uitpas@asse.be, 02 452 47 60.

Op het gebruik van UiTPAS zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:
_ de algemene gebruiksvoorwaarden die voor het gehele UiTPASsysteem gelden, ongeacht de plaats of omstandigheden van het gebruik en de toepassing;
_ specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van uw UiTPAS bij een of meerdere lokale UiTPASpartners – deze lokale dan wel specifieke gebruiksvoorwaarden kan u vinden op de website van de betrokken UiTPASpartner. Onderliggende bepalingen vormen de lokale gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS Asse.

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op de specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden.

1. Gebruiksovereenkomst

VOORWERP

Deze gebruiksovereenkomst bevat de lokale voorwaarden voor een correct gebruik van uw UiTPAS Asse en alle hieraan verbonden diensten. Als gebruiker van een UiTPAS Asse gaat u akkoord met deze voorwaarden. U wordt in deze gebruiksovereenkomst verder aangeduid als ‘de gebruiker’, ‘de pashouder’ of eenvoudigweg ‘u’.

AKKOORD

Deze gebruiksovereenkomst is ter beschikking bij aanvraag van een UiTPAS Asse. We raden u aan om dit document aandachtig door te nemen. Na aanvraag van een UiTPAS Asse ontvangt u een e-mail die u doorverwijst naar een pagina waar u de privacyverklaring ook online kunt raadplegen. Door uw UiTPAS daadwerkelijk in gebruik te nemen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Wij gaan er daarbij van uit dat u alle praktische informatie met betrekking tot UiTPAS leest en begrijpt.

WIJZIGINGEN

De algemeen geldende gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS kunnen altijd gewijzigd worden door Publiq vzw. Ook kunnen de lokale gebruiksvoorwaarden altijd aangepast worden door lokaal bestuur Asse. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde gebruiksvoorwaarden verlopen voor de algemene gebruiksvoorwaarden via www.UiTPAS.be en voor deze lokale gebruiksvoorwaarden via de website.

2. Deelname

INSCHRIJVING

Iedereen kan zich laten registreren voor UiTPAS Asse. Enkel inwoners van Asse kunnen onder bepaalde voorwaarden een UiTPAS met kansentarief bekomen.
Voor uw inschrijving als nieuwe eigenaar van een UiTPAS Asse wendt u zich tot één van de verkoopbalies in Asse die terug te vinden zijn op www.uitpasasse.be. Om uw UiTPAS Asse te registreren in het UiTPAS-systeem is een e-ID (elektronisch identiteitskaart) wenselijk, maar niet noodzakelijk. Voor praktische doeleinden vragen we u ook een e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven, maar ook dit is facultatief en niet verplicht. Een UiTPAS Asse is onbeperkt geldig in de tijd
Beschikt u over een kansenstatuut, dan dient u bij registratie van uw UiTPAS Asse zelf te melden dat u recht hebt op sociale reductietarieven. U kunt een UiTPAS met kansentarief aanvragen bij de verkooppunten in Asse. Voor een volledig overzicht van de registratieplaatsen in Asse, verwijzen we naar www.uitpasasse.be.
De aanvrager verklaart meerderjarig te zijn of, indien minderjarig, te handelen met toestemming van of in aanwezigheid van zijn/haar ouder(s) of wettelijk verantwoordelijke. In geval de UiTPAS Asse wordt aangevraagd door een instelling (bijvoorbeeld een welzijnsinstelling) voor rekening van de eigenlijke kaarthouders, garandeert de instelling dat alle nodige toestemmingen voor een dergelijke aanvraag zijn bekomen.

DEELNAME

Na ontvangst van uw UiTPAS Asse kunt u als pashouder onmiddellijk deelnemen. U ontvangt de welkomstvoordelen voor Asse en spaart bij participatie aan activiteiten meteen punten voor omruilvoordelen. Als pashouder bent u persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van uw UiTPAS Asse. Vergeet u bij deelname aan een activiteit een punt te sparen, dan kunt u hier achteraf geen compensatie voor ontvangen. Het tijdig opnemen van voordelen valt ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Houders van een UiTPAS tegen kansentarief moeten zich bovendien met hun UiTPAS aanmelden bij de organisator om het kansentarief te ontvangen.

KOSTPRIJS

Wie een UiTPAS Asse aanvraagt betaalt 5 euro (volwassenen), 2 euro (< 18-jarigen). Pashouders met recht op kansentarief betalen 1 euro.

ONLINE REGISTRATIE

U kunt uw UiTPAS Asse ook online registreren via deze website. Bij deze digitale registratie wordt een persoonlijk profiel, een zogenaamd UiTiD, aangemaakt. Aan uw persoonlijk UiTiD worden dan alle geregistreerde gegevens voor uw UiTPAS Asse (naam, voornaam, geboortedatum en adres) gekoppeld. Voor het gebruik van UiTiD verwijzen we naar de UiTiD Gebruiksvoorwaarden en UiTiD Privacyverklaring.

3. Schade, verlies en diefstal

SCHADE

U bent als pashouder verantwoordelijk voor de bewaring van uw kaart. Bij beschadiging kan de stad Asse niet aansprakelijk gesteld worden. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van (prijs, €2 standaard) voor de nieuwe pas kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

VERLIES OF DIEFSTAL

Verlies of diefstal van een UiTPAS Asse moet zo snel mogelijk door de pashouder worden aangegeven bij een verkoopbalie. Zolang de pashouder geen melding maakt van verlies of diefstal, blijft hij/zij verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden. In voorkomend geval zal hij/zij de betreffende vrijetijdsorganisatoren dienen te vergoeden voor eventueel geleden schade.Na aangifte van verlies of diefstal wordt de kaart meteen geblokkeerd. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van deze nieuwe pas (prijs administratieve kost van 2 euro) kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

4. Klachten

Publiq vzw en lokaal bestuur Asse stellen alles in het werk om de beschikbaarheid van het UiTPASsysteem zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, wordt dit beschouwd als overmacht. Noch Publiq vzw, noch lokaal bestuur Asse kan aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Indien u geen gebruik kon maken van uw UiTPAS Asse wegens de onbeschikbaarheid van het systeem, kunt u dit steeds melden bij het lokaal bestuur Asse via info@asse. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld en alles zal in het werk worden gesteld om dit euvel te verhelpen.
Indien u naar aanleiding van fouten of onregelmatigheden een formele klacht wil indienen, richt u een aangetekend schrijven aan: Publiq vzw, Sint-Henegouwenkaai 41 – 43, 1080 Molenbeek. Klachten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven behandeld. Antwoorden worden verstuurd per brief of per e-mail.

5. Wijzigingen van gegevens

GEWIJZIGDE SITUATIE

Als pashouder dient u zelf na te gaan of alle persoonsgegevens van uw account accuraat zijn. Wijzigingen dienen aangegeven te worden bij een verkoopbalie.

BIJZONDER STATUUT (VERLENGBAAR)

Sommige mensen komen in aanmerking voor een UiTPAS Asse met kansentarief. Hiervoor moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden:
_ u hebt recht op verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds, u bent in actieve begeleiding bij het OCMW of u hebt een collectieve schuldbemiddeling lopen bij een erkend schuldbemiddelaar,
_ gedomicilieerd bent in Asse.

De voorwaarden voor het verkrijgen van dit statuut en de jaarlijkse herziening ervan worden vastgelegd door lokaal bestuur Asse. Dit statuut wordt jaarlijks herzien. Om een UiTPAS Asse met kansentarief te verlengen moet de pashouder zich uit eigen beweging aanmelden bij een verkoopbalie. Ook voor de hernieuwing van het statuut kunnen bewijsdocumenten gevraagd worden.

VERHUIZING

Indien u verhuist naar een andere gemeente, kunt u blijvend punten sparen en omruilen in de stad Asse en elke andere UiTPASstad of -regio. Indien u in aanmerking komt voor een UiTPAS met kansentarief, dan vervalt dit recht bij verhuizing naar een gemeente buiten de stad Asse. Eventueel misbruik kan op u verhaald worden.